การเปรียบเทียบสารธรรมชาติ

การเปรียบเทียบเบต้ากลูแคน*กับสารธรรมชาติอื่นๆในแง่ต่างๆ

*หมายเหตุ: Glucan ที่ใช้ในที่นี้คือ b1,3D Glucan (หรือ Glucan #300®) จาก Transfer Point

©©©©©©©©©©©©


©©©©©©©©©©©©

สารธรรมชาติสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการกินสิ่งแปลกปลอม

เป็นการแสดงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของการกินสิ่งแปลกปลอม ของเม็ดเลือดขาวที่สำคัญที่สุดสองชนิดคือ นิวโทรฟิลและแม็คโครเฟจ ซึ่งเปรียบเหมือนกองทหารที่สำคัญในการดูแลร่างกายของเรา จะเห็นว่ากลุ่มหนูทดลองที่ได้รับสารธรรมชาติบางชนิด จะทำให้เม็ดเลือดขาวเหล่านี้มีประสิทธิภาพในการกินสิ่งแปลกปลอมได้ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสารธรรมชาติเลย (PBS) แต่กลุ่มที่ได้รับ b1,3D Glucan (หรือ Glucan #300®) จาก Transfer Point จะมีประสิทธิภาพการกินที่ดีที่สุด


©©©©©©©©©©©©

สารธรรมชาติสามารถกระตุ้นการสร้างสาร Superoxide Anion (SA) ได้เพิ่มขึ้น

SA คือกลุ่มสารอนุมูลอิสระชนิดที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสำคัญ พบอยู่ในถุงน้ำย่อย (Lysosome) เป็นจำนวนมาก เอนไซม์ที่รับผิดชอบในการสร้างกลุ่มสาร SA นี้คือ NADPH Oxidase โรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมเกี่ยวกับสารกลุ่มนี้ ทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวไม่สามารถสร้างกลุ่มสาร SA ได้ ส่งผลให้ร่างกายเกิดโรคพร่องภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า Chronic Granulomatous Disease ผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้จะติดเชื้อได้ง่ายมาก ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ นับเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงความสำคัญของสารกลุ่มนี้ ที่มีต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย เนื่องจากขาดเพียงกลุ่มนี้เท่านั้น ก็ส่งผลให้ร่างกายผิดปกติได้มากมายขนาดนี้ และการที่เซลล์เม็ดเลือดขาวสามารถสร้าง SA ได้ในปริมาณสูง ย่อมทำให้มีประสิทธิภาพในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมได้สูงขึ้นนั่นเอง และการศึกษานี้ได้แสดงให้เห็นว่า b1,3D Glucan (หรือ Glucan #300®) จาก Transfer Point สามารถกระตุ้นการสร้าง SA ได้ดีที่สุด


©©©©©©©©©©©©

สารธรรมชาติสามารถกระตุ้นการสร้างไซโตไคน์สำคัญได้

IL-2 (อินเตอลิวคิน-2) เป็นไซโตไคน์สำคัญตัวหนึ่งที่สร้างขึ้นโดยสมดุล Th1 การมีปริมาณ IL-2 ที่มากกว่าย่อมหมายถึง การมีสมดุล Th1 ที่มั่นคงกว่า และ IL-2 ที่สร้างขึ้นมานี้ ยังมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการเพิ่มจานวน เร่งการเจริญเติบโต และกระตุ้นการทำงานของ NK เซลล์ ซึ่งเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวสำคัญในการทำหน้าที่กำจัดเซลล์ที่ผิดปกติต่างๆของร่างกาย รวมทั้งเซลล์มะเร็งอีกด้วย นอกจากนี้ IL-2 ยังมีความสำคัญต่อการพัฒนาการและกระตุ้นการทำงานของ T และ B เซลล์ รวมทั้งแม็คโครเฟจ ซึ่งโดยรวมแล้วเซลล์ต่างๆเหล่านี้ มีหน้าที่ในการป้องกันและกำจัดสิ่งแปลกปลอมให้กับร่างกายนั่นเอง ดังนั้น IL-2 จึงเป็นไซโตไคน์สำคัญอีกตัวหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของสมดุล Th1 การศึกษานี้พบว่า b1,3D Glucan (หรือ Glucan #300®) จาก Transfer Point สามารถกระตุ้นการสร้าง IL-2 ได้ดีที่สุด


©©©©©©©©©©©©

สารธรรมชาติสามารถกระตุ้นการทำงานของ NK Cells ให้ดีขึ้นได้

NK Cells เป็นเม็ดเลือดขาวชนิดที่สำคัญ ในการจัดการกับเซลล์เนื้องอกและเซลล์มะเร็ง การศึกษานี้แสดงให้เห็นประสิทธิภาพของสารธรรมชาติชนิดต่างๆ ที่มีผลต่อการทำงานของเม็ดเลือดขาวชนิดนี้ การศึกษานี้พบว่า b1,3D Glucan (หรือ Glucan #300®) จาก Transfer Point สามารถกระตุ้นการทำงานของ NK Cells ในหนูทดลองได้ถึง 10 เท่าหรือ 1000%


©©©©©©©©©©©©

สารธรรมชาติสามารถช่วยให้ร่างกายสร้าง Antibody ในการปกป้องร่างกายได้

การตรวจหา Antibody หลังจากการให้สารธรรมชาติพบว่า สารธรรมชาติมีผลให้ร่างกายสร้าง Antibody ได้มากกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ให้ (PBS) แต่สารธรรมชาติที่ให้ผลดีที่สุด ในการกระตุ้นให้สร้าง Antibody ในหนูทดลองก็คือ b1,3D Glucan (หรือ Glucan #300®) จาก Transfer Point


©©©©©©©©©©©©

ผลของสารธรรมชาติที่ใช้ร่วมกับเคมีบำบัด Cyclophosphamide (CY)

Cyclophosphamide เป็นยาเคมีบำบัดกลุ่ม Alkylating Agents คือยากลุ่มที่มีกลไกต้านมะเร็ง โดยออกฤทธิ์จับหรือรวมตัวกับดีเอนเอของเซลล์มะเร็ง (Cross Link) ส่งผลทำให้เซลล์มะเร็งแบ่งตัวเพื่อเพิ่มจำนวนไม่ได้จึงตายในที่สุด การศึกษานี้ใช้เซลล์มะเร็งปอดปลูกถ่ายเข้าไปในหนูทดลองเป็นเวลา 8 วัน หลังจากนั้นจึงให้ CY เป็นเวลา 2 วัน หลังจากนั้นจึงฉีดสารธรรมชาติชนิดต่างๆเข้าไปในหนูเพื่อศึกษาเป็นเวลา 5 วัน ผลของการศึกษาหลังจาก 5 วันพบว่า การให้สารธรรมชาติบางชนิดร่วมด้วย สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของเคมีบำบัดอย่างเดียว (PBS) ได้ โดยเฉพาะที่ให้ผลดีที่สุดคือ b1,3D Glucan (หรือ Glucan #300®) จาก Transfer Point


©©©©©©©©©©©©
 
เว็บสำเร็จรูป
×